Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava

Association for Protection, Collection and Distribution of Phonogram Producers' Rights

PUNOMOĆPODACI POTREBNI ZA ISPLATU NAKNADEKONTAKT PODACI


Opunomoćuje Udrugu za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava (ZAPRAF) iz Zagreba, Ulica kneza Borne 5, da ostvaruje i štiti prava gore navedenog proizvođača fonograma, a sukladno dobivenoj licenci Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, pozitivnim propisima Republike Hrvatske kao i multilateralnim ugovorima i konvencijama koji obvezuju Republiku Hrvatsku, te bilateralnim ugovorima zaključenim između ZAPRAF-a i srodnih organizacija u inozemstvu, i to u svoje ime, a za račun gore navedenog proizvođača fonograma.

U okviru ove punomoći proizvođač fonograma ovlašćuje ZAPRAF da obavlja sve djelatnosti za koje je zakonom određeno da se mogu ostvarivati samo putem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma, tj. da propisuje, ugovara i i naplaćuje naknade: • za pravo umnožavanja i pravo priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti fonograma u okviru prateće internetske usluge
 • za javno prikazivanje fonograma
 • za reemitiranje fonograma
 • za prijenos fonograma izravnim protokom
 • za javno priopćavanje emitiranja, reemitiranja, prijenosa izravnim protokom i činjenja dostupnim javnosti te svako drugo priopćavanje javnosti fonograma izdanih u komercijalne svrhe
 • za pravo umnožavanja, distribuiranja, priopćavanja javnosti, uključujući činjenje dostupnim javnosti, u korist institucija kulturne baštine, za nekomercijalne svrhe, fonograma koji su nedostupni na tržištu u smislu članka 17. ZAPSP-a, a koji su trajni dio zbirke institucije kulturne baštine
 • za pravo na naknadu za umnožavanje i distribuiranje fonograma korištenjem sadržajnog ograničenja prava proizvođača fonograma uvrštavanjem u zbirke namijenjene nastavi ili znanstvenom istraživanju iz članka 197. stavka 3. ZAPSP-a
 • za javnu posudbu fonograma
 • za reproduciranje fonograma za privatno ili drugo vlastito korištenje
 • za iznajmljivanje fonograma

Ovom punomoći ovlašćuje se ujedno ZAPRAF da prava koja se u pravilu ostvaruju individualno i za koja nositelj prava proizvođača fonograma samostalno odlučuje na koji način će se ostvarivati, odnosno:

može ostvarivati za opunomoćitelja u određenim slučajevima temeljem odluke Upravnog odbora ZAPRAF-a, osim u slučaju da opunomoćitelj izričito izjavi da ZAPRAF ne može za njega predmetna prava ostvarivati.

Ovlašćuje se ZAPRAF da temeljem ove punomoći, sukladno pozitivnim propisima obavlja poslove nadzora i kontrole nad korištenjem fonograma, kao i da u okviru poslova određenih punomoći nastupa za račun opunomoćitelja pred sudovima, te drugim odgovarajućim tijelima u sudskim, upravnim i drugim odgovarajućim postupcima koji se tiču ostvarivanja prava proizvođača fonograma.

Nositelj prava proizvođača fonograma ima pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi članici Europske unije da upravlja onim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države članice Europske unije je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan. ZAPRAF će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela, osim ako ima objektivno opravdane razloge odbiti takvu ovlast.

Nositelj prava proizvođača fonograma ima pravo izdavati odobrenja za nekomercijalno korištenje bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela te drugih sadržaja koja sam odabere, pod sljedećim uvjetima:

 • da se radi o korištenju predmeta zaštite na priredbama čija je svrha isključivo humanitarne prirode;
 • da su svi nositelji prava čija prava se koriste na takvoj priredbi dali pisani pristanak za nekomercijalno korištenje njihovih prava, kategorija prava ili vrsta djela;
 • da izdano odobrenje sadrži točan popis djela na koje se odnosi, za koju prigodu, vrijeme i prostor korištenja, te potpis svih nositelja prava;
 • da je obavijestio ZAPRAF o izdanom odobrenju najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja predmetne priredbe.

Gornji uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Dodatno, u slučaju korištenja u humanitarne svrhe, nositelj prava proizvođača fonograma može dati navedeno odobrenje isključivo organizatoru koji je pravna osoba registrirana za obavljanje humanitarne djelatnosti, uz uvjet da se sredstva uplaćuju na poseban račun otvoren za konkretnu humanitarnu akciju i da je organizatoru, sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći, nadležni ured izdao rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se ni neposredno ni posredno ne ostvaruje imovinska ili komercijalna korist.

Nositelj prava proizvođača fonograma može otkazati ovlaštenje za upravljanje koje je dao ZAPRAF-u u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sam odabere, za državna područja koja sam odabere, uz otkazni rok ne duži od šest mjeseci, bez obzira na to je li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dao drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava. ZAPRAF može odlučiti da takav otkaz proizvodi učinke nakon završetka financijske godine.

Nositelj prava pridržava sva prava prema ZAPRAF-u u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je ZAPRAF izdao prije učinaka otkaza ovlaštenja za upravljanje.

Svako ovlaštenje ZAPRAF-u za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje pojedinih prava, kategorija prava ili vrsta djela ili predmeta srodnih prava na koja se odnosi.

ZAPRAF se ovom punomoći obvezuje isplatiti opunomoćitelju pripadajući iznos prikupljene naknade ostvarene temeljem prava proizvođača fonograma u skladu sa zakonskim propisima i aktima ZAPRAF-a koji su javno dostupni na web stranicama ZAPRAF-a, a koje opunomoćitelj potpisom ove punomoći u cijelosti prihvaća.

Nositelj prava proizvođača fonograma jamči da mu pripadaju prava kojima u skladu s ovom punomoći raspolaže te da je ovlašten njima raspolagati.


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

a) PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA ZA SVRHE IZ PUNOMOĆI


b) PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA ZA SLANJE NEWSLETTER-aOznačivanjem kvačice pod a i/ili b dajem privolu ZAPRAF-u da može poduzimati sve radnje vezano uz obradu mojih Osobnih podataka, a što uključuje pravo ZAPRAF-a na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova ZAPRAF-a u zemlji i inozemstvu, a vezano uz Svrhe pod a) i/ili b);

Izjavljujem da sam potpuno, jasno i razumljivo, informiran/a o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o Svrhama obrade koju su osobni podaci namijenjeni, o pravu na pristup podacima, ispravku netočnih podataka koji se na mene odnose, o primateljima osobnih podataka, kao i radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka te mogućim posljedicama uskrate davanja podataka;

Potvrđujem da sam obaviješten/a i da mi je detaljno pojašnjena namjera korištenja osobnih podataka u svrhe iz prethodnih stavaka kao i moje pravo da se predmetnoj obradi usprotivim te da ova Izjava predstavlja izričitu privolu sukladno važećim zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka te da je uporaba mojih osobnih podataka dozvoljena na opisani način i u zadanom opsegu.

Upoznat/a sam da sve ostale informacije vezane za obradu mojih osobnih podataka imam pravo svakodobno provjeriti kod ZAPRAF-a putem e-maila: szop@zapraf.hr kao i da imam pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


TOČNOST I AŽURNOST OSOBNIH I DRUGIH PODATAKA

Nositelj prava proizvođača fonograma obvezuje se redovito i bez odgađanja obavještavati ZAPRAF o svim podacima koji su važni za izvršavanje ovlaštenja iz ove punomoći, a posebice o pravima na fonogramima koja su predmet ove punomoći i o izmjenama osobnih i drugih podataka koji se odnose na fonogram.

Nositelj prava proizvođača fonograma pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje i svojim potpisom ove punomoći jamči da su svi podaci navedeni u punomoći istiniti, točni i potpuni.

Nositelj prava proizvođača fonograma obvezuje se prilikom obrade i prijenosa osobnih podataka ZAPRAF-u u cijelosti poštivati Opću uredbu o zaštiti podataka i ostale propise iz područja zaštite osobnih podataka, a u protivnom odgovara ZAPRAF-u za štetu koja bi mu nastala.

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava

Association for Protection, Collection and Distribution of Phonogram Producers' Rights

Poštovani,

ovim putem potvrđujemo slanje punomoći ZAPRAF-u za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma.

Po pregledu Vaše punomoći kontaktirati će Vas stručna služba ZAPRAF-a.

Poštovani proizvođači fonograma,

ovim putem Vas obavještavamo da su s novim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u naš pravni sustav uvedena neka nova prava za proizvođače fonograma koja se ostvaruju isključivo putem organizacije za kolektivno ostvarivanje prava - ZAPRAF, dok je za neka, od prije postojeća prava, izmijenjena terminologija i nazivlje.

ZAPRAF je od Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo dobio dopunjeno rješenje odnosno licencu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava proizvođača fonograma.

Slijedom navedenog, pred Vama se nalazi novi obrazac za davanje punomoći ZAPRAF-u koji je prethodno odobren od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, a koji je potrebno ispuniti.

U slučaju dodatnih pitanja slobodno nam se obratite na telefon 01-3668-194 ili email: mladen.milic@zapraf.hr.

Stručna služba ZAPRAF-a