Obavijest nositeljima prava

Trenutno pregledavate Obavijest nositeljima prava
  • Kategorija objave:Uncategorized

Temeljem čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine, br. NN 62/2017), ZAPRAF svim nositeljima prava  koji su ga ovlastili da upravlja njihovim pravima daje sljedeću

OBAVIJEST

Nositelj prava proizvođača fonograma ima pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi članici Europske unije da upravlja onim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države članice Europske unije je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan. ZAPRAF će prihvatiti upravljanje takvim pravima, kategorijama prava ili vrstama djela, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast.

Nositelj prava proizvođača fonograma ima pravo izdavati odobrenja za nekomercijalno korištenje bilo kojih prava, kategorija prava ili vrsta djela koje sam odabere pod sljedećim uvjetima:

 da se radi o korištenju predmeta zaštite na priredbama čija je svrha isključivo humanitarne prirode;
 da su svi nositelji prava čija prava se koriste na takvoj priredbi dali pisani pristanak na nekomercijalno korištenje njihovih prava, kategorija prava ili vrsta djela;
 da izdano odobrenje sadrži točan popis djela na koje se odnosi, za koju prigodu, vrijeme i prostor korištenja, te potpis svih nositelja prava;
 da je obavijestio ZAPRAF o izdanom odobrenju najkasnije 7 (sedam) dana prije održavanja predmetne priredbe.

Gornji uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

Dodatno, u slučaju korištenja u humanitarne svrhe, nositelj prava proizvođača fonograma može dati navedeno odobrenje isključivo organizatoru koji je pravna osoba registrirana za obavljanje humanitarne djelatnosti, uz uvjet da se sredstva uplaćuju na poseban račun otvoren za konkretnu humanitarnu akciju i da je organizatoru, sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći, nadležni ured izdao rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se ni neposredno niti posredno ne ostvaruje gospodarska ili ekonomska korist.

Nositelj prava može otkazati ovlaštenje za upravljanje koje je dao ZAPRAF-u u cijelosti ili u odnosu na pojedino pravo, kategoriju prava ili vrstu djela koje sam odabere, za državna područja koja sam odabere, uz otkazni rok ne duži od šest mjeseci, bez obzira na to je li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dao drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava. Takav otkaz proizvodi učinke tek od 1. siječnja naredne godine, osim ukoliko ZAPRAF ne odluči drukčije. U slučaju otkaza ovlaštenja, nositelj prava pridržava sva prava prema ZAPRAF-u u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je ZAPRAF izdao prije učinaka otkaza iz članka 159. stavka 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje pojedinih prava, kategorija prava ili vrsta djela.

Pozivaju se svi nositelji prava da se za sva eventualna pitanja vezana uz gornja prava obrate izravno u ZAPRAF, ulica kneza Borne 5, 10 000 Zagreb, na tel.: 01/3668-194, email: mladen.milic@zapraf.hr

 

U Zagrebu, 17. studenog 2017. godine